in

Waffle house menu

Waffle House is a beloved American restaurant chain that has been serving up delicious breakfast and lunch dishes since 1955. With over 2,100 locations across the United States, Waffle House is a popular spot for locals and travelers alike. Whether you’re looking for a classic breakfast plate or something more unique, Waffle House has something for everyone.

Here’s a look at some of the delicious items on the Waffle House menu:

 • Breakfast Plates: Waffle House offers a variety of breakfast plates, including the All-Star Special, which comes with two eggs, hashbrowns, bacon or sausage, and toast. Other breakfast plates include the Country Boy Plate, the T-Bone Steak & Eggs Plate, and the Grilled Chicken & Eggs Plate.
 • Omelets: Waffle House offers several omelet options, including the Cheese Omelet, the Western Omelet, and the Veggie Omelet. All omelets come with your choice of hashbrowns or grits and toast.
 • Sandwiches: Waffle House offers several sandwich options, including the Bacon & Egg Sandwich, the Sausage & Egg Sandwich, and the Grilled Cheese Sandwich. All sandwiches come with your choice of hashbrowns or grits.
 • Salads: Waffle House offers several salad options, including the Garden Salad, the Grilled Chicken Salad, and the Chef Salad. All salads come with your choice of dressing.
 • Sides: Waffle House offers several side options, including hashbrowns, grits, toast, bacon or sausage, and eggs.
 • Beverages: Waffle House offers several beverage options, including coffee, tea, soda, juice, and milk.

Breakfast Plates

Waffle House offers a variety of breakfast plates to choose from. The All-Star Special comes with two eggs, hashbrowns, bacon or sausage, and toast. The Country Boy Plate comes with two eggs, hashbrowns or grits, bacon or sausage patty or link sausage, and toast. The T-Bone Steak & Eggs Plate comes with two eggs cooked to order and a 6 oz. T-Bone steak. The Grilled Chicken & Eggs Plate comes with two eggs cooked to order and a grilled chicken breast.

Omelets

Waffle House offers several omelet options to choose from. The Cheese Omelet comes with your choice of cheese and your choice of hashbrowns or grits and toast. The Western Omelet comes with ham, onions, green peppers, tomatoes, and your choice of cheese. The Veggie Omelet comes with mushrooms, onions, green peppers, tomatoes, and your choice of cheese.

Sandwiches

Waffle House offers several sandwich options to choose from. The Bacon & Egg Sandwich comes with two eggs cooked to order and two slices of bacon on your choice of bread. The Sausage & Egg Sandwich comes with two eggs cooked to order and one sausage patty or link sausage on your choice of bread. The Grilled Cheese Sandwich comes with two slices of American cheese on your choice of bread.

Salads

Waffle House offers several salad options to choose from. The Garden Salad comes with lettuce mix topped with tomatoes and cucumbers. The Grilled Chicken Salad comes with lettuce mix topped with grilled chicken breast strips and tomatoes. The Chef Salad comes with lettuce mix topped with ham cubes, turkey cubes, hard boiled egg slices, tomatoes and cucumbers.

Sides

Waffle House offers several side options to choose from. Hashbrowns are available in regular or smothered (topped with onions). Grits are available in regular or cheese. Toast is available in white or wheat bread. Bacon or sausage is available in patty or link form. Eggs are available cooked to order.

Beverages

Waffle House offers several beverage options to choose from. Coffee is available in regular or decaf. Tea is available in regular or decaf. Soda is available in cans or fountain drinks. Juice is available in orange juice or apple juice. Milk is available in whole milk or skim milk.

No matter what you’re craving for breakfast or lunchtime meals, Waffle House has something for everyone! With its wide variety of breakfast plates, omelets, sandwiches salads sides and beverages there’s something for everyone at Waffle House!

“Come hungry; leave happy!” – Waffle House slogan

Breakfast

 • – All-Star Special: 2 eggs, 2 strips of bacon, 2 sausage links, 2 pieces of toast, and hashbrowns
 • – Waffle: Plain, Pecan, Chocolate Chip, or Blueberry
 • – Pancakes: Plain, Chocolate Chip, or Blueberry
 • – French Toast: Plain or Cinnamon Swirl
 • – Omelets: Cheese, Western, Bacon & Cheese, Ham & Cheese, Sausage & Cheese, Veggie
 • – Biscuits & Gravy: 1 biscuit with sausage gravy or 2 biscuits with sausage gravy
 • – Country Ham & Eggs: Country ham and 2 eggs served with hashbrowns and toast

Lunch/Dinner

 • – Steak & Eggs: 8 oz. steak served with 2 eggs and hashbrowns or grits and toast
 • – Grilled Chicken Sandwich: Grilled chicken breast served on a toasted bun with lettuce and tomato
 • – Bacon Cheeseburger Deluxe: Bacon cheeseburger served with lettuce, tomato, pickles, onions, and mayo
 • – Chicken Fajita Melt: Grilled chicken breast served on a toasted bun with melted cheese and fajita vegetables
 • – T-Bone Steak Dinner: 12 oz. T-bone steak served with 2 eggs and hashbrowns or grits and toast

Sides

 • Hashbrowns: Plain, Cheese, Covered (topped with cheese and onions), Smothered (topped with sausage gravy), Chunked (topped with diced ham), Peppered (topped with diced jalapenos), or Country (topped with diced onions)
 • Grits
 • Biscuits
 • Toast
 • Sausage Links
 • Bacon Strips
 • Country Ham
 • Egg Beaters

Bài Viết này thuộc quyền sở hữu của NDASignal chúng tôi không đồng ý bất kì hành vi sao chép nào, những thông tin sau đây chỉ là nguồn thông tin tham khảo, và không phải là lời khuyên đầu tư.

THAM GIA NHÓM TELEGRAM ĐỂ NHẬN CÁC TÍN HIỆU TRADEDING VỚI TỈ LỆ THẮNG LÊN ĐẾN 80%

CHANEL TELEGRAM NDA

CHANEL GROUP VIP SIGNAL NDA CRYPTO SIGNAL FUTURES

  Đào Coin là gì? Lợi ích đào Bitcoin trong mạng lưới Blockchain
  OTC là gì? Giao dịch thị trường OTC có ưu nhược điểm nào?

What do you think?

Written by NDA

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp gồm nhiều người có kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, mục tiêu của chúng tôi giúp cho nhiều người mới có được kiến thức trải nghiệm an toàn trong thị trường đầy rủi ro này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

zaxby’s chicken fingers & buffalo wings

Restaurantes mexicanos